Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioscience), Chalmers University of Technology, SWEDEN, 2552
  • วท.ม.( ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 9 1 0 0
  2021 ผลของสารสกัดไลโปเพปไทด์จากแบคทีเรียแบซิลลัส ซับทิลิสต่อการเหนี่ยวนำระบบภูมิคุ้มกันพืชในกล้ายางพาราที่เกิดโรคใบร่วง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขที่ส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดโดยใช้แหล่งโปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการอาหารสำเร็จรูปที่ยั่งยืนสำหรับจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domestica) เพื่อเพิ่มและควบคุมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิตและผลกำไร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาการควบคุมเมแทบอลิกาแบบองค์รวมระหว่างการพัฒนาการเติบโตของถั่วเช่าสีทอง เพื่อเพิ่มการผลิตของสารคอร์ไดซิปินกรดคอร์ไดซิปิก และกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การศึกษาการควบคุมเมแทบอลิกาแบบองค์รวมระหว่างการพัฒนาการเติบโตของถั่วเช่าสีทอง เพื่อเพิ่มการผลิตของสารคอร์ไดซิปินกรดคอร์ไดซิปิก และกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การศึกษาการควบคุมเมแทบอลิกาแบบองค์รวมระหว่างการพัฒนาการเติบโตของถั่วเช่าสีทอง เพื่อเพิ่มการผลิตของสารคอร์ไดซิปินกรดคอร์ไดซิปิก และกรดแกมมาแอมิโนบิวทีฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในกลไกการเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเปล่งแสง และการกระพริบแสงของหิ่งห้อย Luciola aquatilis ด้วยเทคนิคการหาลำดับอาร์เอ็นเอปริมาณมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 7 4 0 0
  2019 ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน สู่ชุมชน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ไมโครไบโอมส์ของอ้อยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์กับไฟโตพลาสมาโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2016 การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนขนส่งด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2016 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกและโปรตีนฟอกซ์เอ็มวัน ในการยับยั้งการดื้อยาของเซลล์มะเร็งเต้านม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 12 2 1 0
  2018 การศึกษาการควบคุมเมแทบอลิกแบบองค์รวมระหว่างการพัฒนาการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มการผลิตของสารคอร์ไตชิปิน กรดคอร์ไดซิปิก และกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การผลิตผงถั่งเช่าสีทอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติมาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การแสดงออกของยีนทั้งหมด และเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าสีทองภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ฟิสิกส์ชีวภาพของการรู้จำและการนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 1 0 0 0
  2017 การส่งเสริมการผลิตผงนาโนถั่งเช่าและสารคอร์ไดซิปินจากถั่งเช่าสีทองเพื่อการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 1 0
  2017 การผลิตผงนาโนถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารคอร์ไดซิปินจากชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 การสร้างแบบจําลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิพิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2015 การเปรียบเทียบของสาร Abiraterone และ TOK-001ในการยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของ CYP17A1 หัวหน้าโครงการ The National Natural Science Foundation of China (NSFC) 2 0 0 0
  2014 การทำเหมืองข้อมูลทางชีววิทยาเพื่อการสร้างเครือข่ายในระดับเมตาบอลิซึม หัวหน้าโครงการ The National Natural Science Foundation of China (NSFC) 2 0 0 0
  2014 การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายเมแทบอลิซึมของ Mucor circinelloides และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มโอลิเอจินัส หัวหน้าโครงการ National Natural Science Foundation of China (NSFC) 6 0 0 0