การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายเมแทบอลิซึมของ Mucor circinelloides และการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มโอลิเอจินัส

Publish Year International Journal 6
2019 exYang, JH, exLi, SQ, exKhan, MAK, exGarre, V, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exSong, YD, "Increased Lipid Accumulation in Mucor circinelloides by Overexpression of Mitochondria! Citrate Transporter Genes", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2125-2134
2019 exYang, J., exLi, S., exKabir Khan, M.A., exGarre, V., inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exSong, Y., "Increased Lipid Accumulation in Mucor circinelloides by Overexpression of Mitochondrial Citrate Transporter Genes", Industrial and Engineering Chemistry Research, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2125-2134
2019 exAyudhya, NIN, exLaoteng, K, exSong, YD, exMeechai, A, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor circinelloides WJ11 identified by genome-scale modeling approach", PEERJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019
2018 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exKingkaw, A, exYang, JH, exSong, YD, exLaoteng, K, "Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor circinelloides through genome-scale metabolic network and multi-level data integration", GENE, ปีที่ 670, กันยายน 2018, หน้า 87-97
2016 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exอมรพันธ์ กลั่นจุ้ย, exไอยเรศ ถาวรสำเร็จกิจ, exวิธวินทร์ ตติยบวรชัย, exดร. กอบกุล เหล่าเท้ง, exรศ. ดร. อัศวิน มีชัย, "Genome-scale metabolic modeling of Mucor circinelloides and comparative analysis with other oleaginous species", Gene, ปีที่ 583, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 121-129
2014 exNam Ninh Nguyen, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exBairong Shen, exPhi-Vu Nguyen, exHon Wai Leong, "Megafiller: A Retrofitted Protein Function Predictor for Filling Gaps inMetabolic Networks", Journal of Proteomics and Bioinformatics, ปีที่ S9, ฉบับที่ 003, มิถุนายน 2014