การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกและโปรตีนฟอกซ์เอ็มวัน ในการยับยั้งการดื้อยาของเซลล์มะเร็งเต้านม

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exสุทธิรักษ์ วงษ์เขียว, exมัตถกา คงขาว, exEric W-F Lam, exพรรณศิริ บุญน้อย, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by thiostrepton in breast cancer cells", Oncology Reports, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 953-962
Publish Year International Conference 1
2018 exนางสาวสุทธิรักษ์ วงษ์เขียว, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exมัตถกา คงขาว, "Thiostrepton treatment inhibits breast cancer cell growth via cellular senescence.", Proceedings of International Conference of 2018 Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวอัจริยา พรหมจรรยา, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, "การศึกษาความเป็นพิษของผงถังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ต่อเซลล์มะเร็งลําไส้เพาะเลี้ยง", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ The 3rd NIRC, The 45th National and 8th International Graduate Research Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย