การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris

Publish Year International Journal 2
2016 exKittichotirat, W, exEngchuan, W, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exMeechai, A, "Preface to selected papers from the 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015)", JOURNAL OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016
2016 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, exKocharin, K, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Yeast Expression Systems for Industrial Biotechnology", GENE EXPRESSION SYSTEMS IN FUNGI: ADVANCEMENTS AND APPLICATIONS, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2016, หน้า 227-237
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาเชิงระบบของราในยุคหลังจีโนม", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ, 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย