การสร้างแบบจําลองเมตาบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิพิน