การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris