โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 2 0 0
2020 การค้นหากลไกที่ทำให้ถั่วเขียวทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังและสนิปส์จากข้อมูลทรานสคริปโตมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2019 การค้นหาหน้าที่ของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ ที่ควบคุมการตอบสนองของถั่วเขียวต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้หลายชนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 การค้นหาหน้าที่ของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ที่ควบคุมการตอบสนองของถั่วเขียวต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้หลายชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีนส์ ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การค้นหาหน้าที่ของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ที่ควบคุมการตอบสนองของถั่วเขียวต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้หลายชนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 4 0 0
2019 การค้นหากลไกที่ทำให้ถั่วเขียวทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังและสนิปส์จากข้อมูลทรานสคริปโตมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แนวอณูวิธี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยสายพันธุ์อินเบรดชั่วเริ่มต้นการสร้างลูกผสมเฮทเทอโรซิส และเทคโนโลยีทางจีโนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การสร้างระบบเวกเตอร์ CRISPR/Cas9 เพื่อใช้แก้ไขจีโนมในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์สควาลีนและไตรเอซิลกลีเซอรอลในสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาการตอบสนองต่อสภาวะความเครียดแสงสูงที่ระดับทรานสคริปโตมและทรานสเลโตม ในสาหร่ายเซลล์เดียวคลามิโดโมแนส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2015 การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะขาดธาตุไนโตรเจน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีนส์ ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การศึกษาคณุสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 3 0 0
2019 การชักนำการออกดอกในมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2016 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 2 0 0
2013 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)