การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod , exDuangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha , exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Elucidation of the molecular responses to waterlogging in Jatropha roots by transcriptome profiling", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 658, ธันวาคม 2014, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 2
2016 exภัทราลักษณ์ ส่งเสริม, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารอาหารไนเตรทกับการทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสบู่ดำ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัชนีภรณ์ พิมพ์จันทร์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในสบู่ดำภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย