การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม

Publish Year International Journal 1
2016 exKularb Laosatit, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exPanthita Ruang-areerate, exChutima Sonthirod, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR Markers", PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 786-793
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, ex Duangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Transcriptome profiling of Jatropha roots in response to waterlogging stress", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference (GBSBC 2015), 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย