Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบสร้างภาพจากอินฟาเรดสำหรับการตรวจวัดรอยช้ำบนผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบวัด PIXE ด้วยหัววัด Silicon Drift Detector หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 1 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่อข่ายเฝ้าระวังรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบสร้างภาพขนาดเล็กจากหัววัด Gas Electron Multiplier (GEM) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
  2014 พัฒนาอุปกรณ์เพื่อการผลิตตัวตรวจวัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาตัวตรวจวัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาตัววัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสีบนพื้นฐาน FXG ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 2 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังรังสีแบบประตูสำหรับเดินผ่าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2020 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังและการเจ็บป่วยจากลมร้อน การประเมิน Surrogate Markers ของ Heat Stroke ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2018 การออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบตรวจวัดระดับไอโอดีนรังสี (ไอโอดีนรังสี-131) ในอากาศสำหรรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบคัดกรองความผิดปกติในช่องปากโดยการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 ระบบตรวจวัดสารบ่งชี้โรคไตด้วยเข็มขนาดไมโครเมตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 0 0 0
  2017 ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยเข็มขนาดไมโครเมตรที่ตกแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนามือหุ่นยนต์อ่อนนิ่มสำหรับหยิบจับ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพาจำนวน 10 ชุด หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0