โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบระบบกล้องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพาจำนวน 10 ชุด

  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายมานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์

  • inนายมานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี