การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังรังสีแบบประตูสำหรับเดินผ่าน