การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณอำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเวียดนาม