ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยเข็มขนาดไมโครเมตรที่ตกแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล