การวิจัยและพัฒนาตัวตรวจวัดปริมาณรังสีชนิดเปลี่ยนสี