การออกแบบ พัฒนาและประเมินระบบตรวจวัดระดับไอโอดีนรังสี (ไอโอดีนรังสี-131) ในอากาศสำหรรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์