การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังและการเจ็บป่วยจากลมร้อน การประเมิน Surrogate Markers ของ Heat Stroke