Person Image

  Education

  • D.M.S.(Applied Marine Biosciences), Tokyo University of Marine Science and Technology, ญี่ปุ่น, 2551
  • M.Sc. (Food Science and Technology), Tokyo University of Fisheries, ญี่ปุ่น, 2548
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2024 การพัฒนาเส้นพาสต้าข้าวปราศจากกลูเตนจากข้าวที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 6 12 1 0
  2023 การออกแบบและพัฒนาเส้นพาสต้าถั่วเขียวปราศจากกลูเตนจากพืช เสริมอนุภาคไมโครแคลเซียมคาร์บอเนตที่บรรจุวิทิซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมระบบความเย็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ของพลังงานเหลือทิ้งจาก LNG เพื่อการเก็บรักษาและแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรสู่อาหารไทยคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 ความสมารถในการย่อยของเจลแป้งข้าวไทยผสมในแบบจำลองอาหาร และการออกแบบแป้งข้าวผสมสำหรับอาหารเส้นและขนมอบให้ได้เนื้อสัมผัสที่ต้องการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 1 0 0
  2020 การออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
  2018 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 0 1 0 0
  2014 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปราศจากกลูเทนจากข้าวเก่า หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศแห้งนวัตกรรมข้าว 0 1 0 0
  2013 อิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติทางกายภาพ คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการรับประทานของเส้นก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2012 การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 อิทธิพลของกระบวนการนึ่ง กระบวนการบ่ม และกระบวนการอบแห้งต่อเนื้อสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 7 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการย่อย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเส้นอุด้งอบแห้งจากแป้งข้าวท้องไข่ หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเส้นไร้กลูเตนจากแป้งข้าวท้องไข่ หัวหน้าโครงการ กรมการข้าว 1 3 0 0
  2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2010 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2009 โครงการหลัก:โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด บริษัทไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0