อิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติทางกายภาพ คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการรับประทานของเส้นก๋วยเตี๋ยว

Publish Year International Conference 2
2013 exน.ส. ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Takaharu sakiyama, exAssist. Prof. Tomoaki Hagiwara, "Effect of chitosan on the physico-chemical properties of rice noodle", Japan Society for Food Engineering 14th, 9 - 10 สิงหาคม 2013, kyoto ญี่ปุ่น
2012 exน.ส.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of chitosan on eating quality of cooked rice", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exน.ส.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกรดอะซิติกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวและคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย