Person Image

  Education

  • วท.ม.(สัตวบาล-สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เทคนิคการสัตว์แพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2021 การยกระดับระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 แพลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์ระยะการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาอาหารเทียมไหมปลอดยาปฏิชีวนะสำหรับผลิตดักแด้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 7 0 0
  2020 การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ผลการเสริม Black soldier fly ในอาหารไก่ไข่ต่อการย่อยได้ของโภชนะและองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในมูล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาลรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 3 5 0 0
  2010 โครงการการวิจัยพัฒนาไก่เคยูเบตงให้เป็นธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2009 การเปรียบเทียบคุณภาพไข่จากไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวและไก่ไข่พันธุ์ Hisex Brown หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 15 7 0 0
  2020 การจัดการสมดุลของแหล่งสังเคราะห์อาหารต่อการสะสมสังเคราะห์ร่วมกับระยะการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส ครอปโปรเทคชั่น (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2019 ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารไก่ไข่ต่อค่าพลังงานใช้ประโชยน์ได้ปรากฏ ค่าการย่อยได้ของกรดอะมิโน ปริมาณการผลิตไข่และคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ Kemin Industries 0 0 0 0
  2019 การศึกษาหาค่าการย่อยได้ (In Vitro) ของ Autolysis-yeast เพื่อใช้ในการประกอบสูตรอาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผล สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนามาตรฐานการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ"การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความั่นคงทางอาหารของปวงชน" 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริม Emulsifiers ต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานและการย่อยได้ของโปรตีนและไขมันที่ลำไส้เล็กส่วนท้ายในอาหารไก่กระทง หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 1 0 0 0
  2013 ผลของ Saccharomyces exiguus SJP ต่อประชากรจุลินทรีย์ ผู้ประสานงาน Entechbio co., ltd 0 1 0 0
  2013 ผลของการเสริมวิตามินและกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อการเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่เนื้อในโรงเรือนเปิด ผู้ร่วมวิจัย BASF (Thai)Co. Ltd. ประเทศไทย 2 0 0 0
  2013 ผลของการเสริมถั่วเหลืองหมักในอาหารระยะเล็กต่อการเติบโตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย HAMLET PROTEIN A/S, Denmark 1 0 0 0
  2011 ผลการเสริม liquid DL- Methionine Hydroxy Analog Free Acids ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ หัวหน้าโครงการ Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 1 0 0 0
  2011 ผลการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารที่มีแหล่งพลังงานต่างกันต่อสมรรภาพการผลิตและคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ หัวหน้าโครงการ Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 1 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของ DL-Methionine and Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog Free Acids ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในเป็ดเนื้อ หัวหน้าโครงการ Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 2 2 0 0
  2011 การใช้เมไธโอนินในสัตว์ปีกและสุกร ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo chemical 5 1 0 0
  2010 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองการเจริญเติบโตระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์แบบ Nonlinear Regression ในเป็ดสายพันธุ์เชอร์รีวัลเลย์ หัวหน้าโครงการ Sumitomo Chemical Nutrition, Co. Ltd., Japan 0 0 0 0
  2010 ผลของดีแอล-เมทไธโอนีนและดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอกต่อสมรรถภาพ การเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเล่ย์-เอ็มสาม หัวหน้าโครงการ Sumitomo Chemical Nutrition, Co. Ltd., Japan 0 0 0 0
  2010 การลดต้นทุนอาหารลูกสุกรโดยการเสริม Methionine ในอาหารที่มีข้าวโพดและปลายข้าวเป็นหลัก(อัดเม็ด)เพื่อทดแทนการเสริมโปรตีนจากนม ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 1 2 0 0
  2010 การเสริม methionine ในอาหารที่ใช้มันสำปะหลังและถั่วเหลืองเป็นหลักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการเจริญของขน ของเป็ดเนื้ออายุ 0-47 วัน ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการทำนายราคาเมทไธโอนีนโดยใช้ Multiple Linear Regression และ Artificial Neural Network หัวหน้าโครงการ Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลการเสริม Calibrin-A Enterosorbent และ OD-99 ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Amlan International 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความต้องการเมทไธโอนีนและแหล่งของเมทไธโอนีนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากในเป็ดพันธุ์ Cherry Valley เพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan 0 0 0 0
  2009 ผลของการเสริม Acidifiers และ Organic Zinc ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสภาวะลำไส้ของลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย Kemira Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore 0 1 0 0