การจัดการสมดุลของแหล่งสังเคราะห์อาหารต่อการสะสมสังเคราะห์ร่วมกับระยะการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างการเก็บรักษา