ผลของการเสริมวิตามินและกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อการเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่เนื้อในโรงเรือนเปิด

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWararat Arparjirasakul, exPornpun Phoprasit, "Effects of Adding Vitamins and Organic Acids into the Drinking Water on Growth Performance, Carcass Yield and Meat Quality of Broilers Raised Under Tropical Condition", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 14, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 3439-3499
2013 exเอกพล สีเทียวไทย, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Supplementation on Production Performances, Egg Quality Characteristics and Intestinal Microflora of Laying Hens", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 183-187