ผลของการเสริมวิตามินและกรดอินทรีย์ในน้ำดื่มต่อการเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ปริมาณซาก และคุณภาพเนื้อ ของไก่เนื้อในโรงเรือนเปิด

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, exWararat Arparjirasakul, exPornpun Phoprasit, "Effects of Adding Vitamins and Organic Acids into the Drinking Water on Growth Performance, Carcass Yield and Meat Quality of Broilers Raised Under Tropical Condition", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 14, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 3439-3499
2013 exเอกพล สีเทียวไทย, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Supplementation on Production Performances, Egg Quality Characteristics and Intestinal Microflora of Laying Hens", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 183-187
Publish Year National Journal 1
2022 exสุพจน์ โกเมนเอก, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายสมบัติ ประสงค์สุข, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเสริมแคโรทีนนอยด์สังเคราะห์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของเป็ดไข่", วารสารเกษตร , ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 449-461
Publish Year National Conference 1
2021 exมาริษา บุญชูวงศ, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยร่วมกับกรดไขมันสายสั้นหรือกรดไขมันสายกลางในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในไส้ติ่ง และคุณภาพซากในไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย