Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันของบริษัทโกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 3 0 0
  2014 การพัฒนาลูกผสมข้ามชนิดของพืชสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 40 41 4 4
  2019 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่องปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ซเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 29 20 0 3
  2011 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุลJatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 3 0 1
  2011 โครงการจัดทำโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM และนำร่องการจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปี 2551 และ 2552 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2010 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 13 3 0
  2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 3 0 0