Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2538
  • วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2544
  • Dr.Ing. (Mechanical Engineering ), Technische Universitat Chemnitz, เยอรมัน, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและงานวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์หาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดเป่าขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 6 6 0 0
  2015 การพัฒนาสมบัติของวัสดุยางธรรมชาติและการออกแบบชิ้นงานสำหรับแผ่นยางรองรางรถไฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดสอบสมบัติวัสดุสำหรับการทำนายอายุความล้าของชิ้นส่วนยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การศึกษาอิทธิพลของรอยประสานที่มีต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงานยางที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การปรับปรุงสมบัติการยึดเกาะของวัสดุพอลิเมอร์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างยางและแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มีต่อความแข็งแรงของรอยประสานในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวภายในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและงานวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์หาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดเป่าขึ้นรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของพลาสติไซด์พีวีซีที่มีต่อสมบัติการต้านทานการลามไฟและการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การจำลองการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบแซนด์วิช หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 0 9 0 0
  2015 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับกระบวนการคงรูปยางและการผลิตยางแบริ่งเพื่อลดความเสียหายจากอุบัติภัยแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยยาง 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยจัดหาวัสดุทดแทนบันไดไม้ไผ่ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2014 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสีทชีวภาพปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2014 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาแบบจำลองคอนสติติวทีฟของวัสดุยางสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสำหรับลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยยาง 0 0 0 0
  2011 การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสมบัติการขึดเกาะกันของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 การใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อกำหนดตำแหน่งทางเข้าและช่องระบายอากาศภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางขณะไหลผ่านช่องทางขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LP-PE)เพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท (มหาขน) จำกัด 0 0 0 0
  2009 การทำนายตำแหน่งรอยประสานของชิ้นงานยางในกระบวนการอัดขึ้นรูปโดยใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความแข็งแรงรอยประสานในชิ้นงานยางธรรมชาติผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2009 การศึกษาพฤติกรรมการนำความร้อนของสารประกอบยางธรรมชาติในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0