การศึกษาพฤติกรรมการนำความร้อนของสารประกอบยางธรรมชาติในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนา