การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดสอบสมบัติวัสดุสำหรับการทำนายอายุความล้าของชิ้นส่วนยาง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exNuchanat Na-Ranong, "Effect of Weldline on Fatigue Life of Natural Rubber Parts", Energy Procedia, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 532-538
Publish Year International Conference 2
2013 exChookaew, W., exMingbunjurdsuk, J., exJittham, P., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Development of hyperelastic model for weldlines containing natural rubber molded part", 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures, MFMS 2013, 14 กรกฎาคม 2013
2013 exWatcharapong Chookaewa, exChitchat Dokrak, exNuchanat Na-Ranong, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Weldline on Fatigue Life of Natural Rubber Parts", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 18 - 21 ธันวาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 exอิศราภรณ์ รัตนชานนท์, exปิยะพล แสนรุ่งโรจน์, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ CAD และ CAE ในกระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดตะแกรงพัดลม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14, 25 - 26 สิงหาคม 2023, กาฬสินธุ์ ประเทศไทย