การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและงานวิเคราะห์ เพื่อการวิเคราะห์หาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดเป่าขึ้นรูป