Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Science), University of Arkansas, U.S.A., 2530
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514
  • กส.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 4 0 0
  2011 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 9 0 0
  2013 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์องุ่นทนร้อนเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคเทคโนโลยีการผลิตองุ่น แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความทนทานของต้นตอองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ในสภาพพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลของต้นตอบางพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่นรับประทานสดในสภาพโรงเรือนพลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดี และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2011 หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2010 การปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2005 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใต้สายไฟ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2004 การใช้วัสดุห่อผลกับการเพิ่มคุณภาพของช่อผลองุ่น หัวหน้าโครงการ บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  1997 สำนักเลขาธิการชุดโครงการไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0