การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year National Conference 1
2012 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exดรุณี ถาวรเจริญ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสรองุ่นต้นต้อ 8 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย