การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก