การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ

Sub Project

Publish Year National Conference 6
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท. ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตและจำนวนช่อผลขององุ่นพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอปากช่อง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของเกษตรกร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "อิทธิพลของต้นตอองุ่นที่มีต่อจำนวนช่อผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การศึกษาเบื้องต้นถึงการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นส้มมือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย