ผลของต้นตอที่มีต่อการขยายพันธุ์และความเข้ากันได้กับองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์

Publish Year National Conference 3
2008 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นตอองุ่นในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "การเข้ากันได้และการเจริญเติบโตของรอยประสานขององุ่นบนต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, "อิทธิพลของต้นตอองุ่นบางพันธุ์ที่มีต่อคุณภาพของไวน์จากองุ่นพันธุ์ Kalimna และ Shiraz", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย