อิทธิพลของต้นตอองุ่นต่อการควบคุม การป้องกัน กำจัด และการใช้สารกำจัดวัชพืช