ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน

Publish Year National Conference 1
2001 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายธนัดดา ศรีผ่อง, inนายเจษฎา ฤทธิ์เนติกุล, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบของพืชบางชนิดและสารโพลีเมอร์ที่มีต่อการเจริญเติบโตขององุ่นบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2544, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย