อิทธิพลของต้นตอองุ่นต่อการควบคุม การป้องกัน กำจัดและการใช้สารกำจัดวัชพืช