การศึกษาความทนทานของต้นตอองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ในสภาพพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม