ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ลุ่ม