การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ต้นตอเพื่อผลิตองุ่นพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ดอนพื้นที่ลุ่มและสภาพโรงเรือน