การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 1
2007 exมณฑล แสนจิตตธัม, inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำลายการพักตัวและการทำนายการงอกของเมล็ดองุ่น", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 467-474
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนี ดาแลหมัน, inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, "อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาละอองเกสรองุ่น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย