โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2015 exดวงรัตน์ วิลาสินี, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exรศ.สมยศ สุทธิไวยกิจ, "Determination of Nitrofurans in Chicken Feed by High-Performance Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry", Analytical Letters, ปีที่ 48, ฉบับที่ 13, กันยายน 2015, หน้า 1979-1987
2010 exKeenan, HE, exBangkedphol, S, exSakultantimetha, A, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: II. Metals and polyaromatic hydrocarbons (PAHs) monitoring, modelling and environmental fate", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2010, หน้า 1674-1680
Publish Year International Conference 4
2015 exChompunud Kaminta, inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Trace Elements and Heavy Metals Analysis in Herbal Cosmetics by AAS", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSupawadee Sainimnuan, inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Trace Metals Quality in Herbal Medicines", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exนายรตนนท์ โชติมา, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, "Molecular structures of complex between Ru(III) and 3-(2?-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine, a density functional theory study", 14th Asian Chemical Congress 2011, 6 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exSornnarin Bangkedphol, exArthit Sakultantimetha, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exA.F. Gaines, exH.E. Keenan, "Contamination of Heavy Metals and Polycyclic Aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Thai/Laos Mekong River", ECO SUMMIT 2007, 22 - 27 พฤษภาคม 2007, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2009 exนางสาวบุษบา บุญเซ่ง, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การเกิดสารเชิงซ้อนระหว่าง 2-(2'-Thiazolylazo)-5-aminoanisole กับไอออน Rhodium(III)", การประชุมวิชาการศูนญ์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนายเธียรกุล กังวานวงศ์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Floorimetric determination of cyanide ion (CN-) by Meso-tetraphenylporphyrin/Meso-Tetraphenylporphyrin Cobalt(II) system", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exบุษบา บุญเซ่ง, exปรัชต บัตรสมบูรณ์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนระหว่าง 2-(2'-thiazolylazo)-5-aminoanisole และ 4-(2'-thiazolylazo)-5-aminoanisole กับ rhodium(III)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย