การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อะลูมิเนียมด้วยวิธืสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์