Conference

Article
การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนระหว่าง 2-(2'-thiazolylazo)-5-aminoanisole และ 4-(2'-thiazolylazo)-5-aminoanisole กับ rhodium(III)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-