หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2)

Publish Year International Journal 3
2022 exYeyen Laorenza, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉราวรรณ ศรีษา, exขวัญชาติ พรมฮวด, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Polymeric Packaging Applications for Seafood Products: Packaging-Deterioration Relevance, Technology and Trends", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 18, กันยายน 2022, หน้า 3706-1-26
2022 exอัจฉราวรรณ ศรีษา, exขวัญชาติ พรมฮวด, exHorman San, exYeyen Laorenza, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.เกียรติชัย วาดอักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเจนณัช สดไสย์, อาจารย์, inดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร, อาจารย์, exกิตติชัย ตันสิน, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial, Antifungal and Antiviral Polymeric Food Packaging in Post-COVID-19 Era", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022
2022 exขวัญชาติ พรมฮวด, exอัจฉราวรรณ ศรีษา, exHorman San, exYeyen Laorenza, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inนางสาวเจนณัช สดไสย์, อาจารย์, exกิตติชัย ตันสิน, inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์, inนางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อาจารย์, inดร.ภูฤทธิ์ เงินชัย, อาจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Applications of Hemp Polymers and Extracts in Food, Textile and Packaging: A Review", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2022