แนวโน้มผลงานของสุดธิษา

Journal

บทความของสุดธิษา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Publish Year International Journal 5
2021 inดร.สุปภาดา คณานับ, inนายประกรณ์ จาละ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycotoxin profiles of animal feeds in the central part of Thailand: 2015-2020", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 739-743
2020 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exอณัศยา ใจดี, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, exวิจิตร สุดธิประพภา, "Detection of c-kit Mutations in Canine Mast Cell Tumors Using The Polymerase Chain Reaction (PCR) Technique", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-11
2018 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, "Supplemented stallion seminal plasma can improve impaired motility due to the dilution effect in chilled Asian elephant sperm", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Amelogenin and Zinc-finger Loci for Sex Identification in Captive Felids", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 41-47
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Study of Genetic Variation of Captive Asiatic Golden Cat (Pardofelis temminckii) in Thailand Using Domestic Cat(Felis catus) Microsatellite Markers", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 127-133
Publish Year National Journal 3
2019 exกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity and inbreeding situation of Korat and Siamese cats based on microsatellite markers", Veterinary Integrative Sciences , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 51-64
2019 exกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์ของแมวในทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจพิสูจน์พ่อแม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแมวบ้าน เสือโคร่ง และเสือลายเมฆ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 69-87
2018 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของตัวขนส่งกลูโคสชนิดที่ 2 3 และ 5 บนผิวเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิของน้ำเชื้อสดในช้างเอเชีย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 151-161

Conference

การนำเสนอบทความของสุดธิษา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Publish Year International Conference 6
2018 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรุตะ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, "WHISKERS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF GENOMIC DNA IN CAPTIVE FELIDS", International Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) 2018 International Congress , 12 - 14 ตุลาคม 2018, Kuching, Sarawak มาเลเซีย
2017 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, exประมิน ทองโต, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exรักษ์ศิริ น้อมศิริ, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, "DETERMINING NORMAL URINALYSIS PARAMETERS IN ASIAN ELEPHANTS (Elephas maximus)", ISSAAS 2017 International Congress & General Meeting, 14 - 16 ตุลาคม 2017, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, "Hypertrophic Cardiomyopathy Affected Fertility in Maine Coon Cat", The 3rd of the Joint Symposium of Thai and Japanese Societies for Animal Reproduction, 13 - 14 มกราคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย พูลสวัสดิ์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Isoquinoline Alkaloid on PRRS Immune Response in Weaning Pigs", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
2015 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, อาจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "Detection of Polycystic Kidney Disease in Persians, Persian Related Cat and Siamese Cat by Genetic Test", The 14th Asian Association of Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015 'Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets' , 12 ธันวาคม 2015
2014 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exKavil Nanklang, exKaikanoke Sirinarumitr, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exNarathip Vorawattanatham, "Effect of Genomic DNA Heterozygosity on Semen Quality in Captive Tigers and Fishing Cats", The 107th Meeting of the Society for Reproduction and Development , 21 - 24 สิงหาคม 2014, Obihiro ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2020 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (มก.ฉกส) The 8th National Academic Conference of KU. CSC 2020, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีน รวมใน seminal plasma กับการเคลื่อนที่ของอสุจิในช้างเอเชีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.พจนา วรรธนะนิตย์, อาจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิเดช มหาสาวังกุล, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเทคนิคการคัดแยกอสุจิเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำเชื้อในช้างเอเชีย", งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2560, 10 - 11 สิงหาคม 2017, ลำปาง ประเทศไทย
2016 inนายประกรณ์ จาละ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย รายงานผลห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557", 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570166]