Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784262)
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทางชีวเคมีใน seminal plasma กับคุณภาพน้ำเชื้อ และ ผลของ seminal plasma ต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็นในช้างเอเชีย