แนวโน้มผลงานของเมธี

Journal

บทความของเมธี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Publish Year International Journal 21
2021 exKritpornpawee Pindit, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Biolubricant basestocks synthesis using 5-step reaction from jatropha oil, soybean oil, and palm fatty acid distillate", Industrial Crops & Products, ปีที่ 166, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 113484(1)-113484(11)
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", The International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2019 inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exTharatron Suwaleerat, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stress", Journal of Biotechnology, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 1-8
2019 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanin Khomlaem, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasse", Biochemical Engineering Journal, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 107352-107358
2019 exRattanaphra, D., exSoodjit, P., inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel production", Renewable Energy, ปีที่ 131, ตุลาคม 2019, หน้า 1128-1137
2018 exKewalee Inna, exJackapon Sunthornvarabhas, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Natural Antimicrobial Lignin in Polyvinyl Alcohol and Polyvinylpyrrolidone Film for Packaging Application", Materials Science Forum, ปีที่ 936, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 105-109
2018 exTekacharin, P., exChobaomsup, V., exKamchaddaskorn, A., inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์, exBoonyongmaneerat, Y., inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Glucose sensing characterization of non-enzymatic nickel film and nickel foam electrodes in sodium hydroxide solution", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exPirabul, K., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of lipid/polymer membrane by reduced graphene oxide for sugar sensor", 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology, ICMEN 2018, ปีที่ 936 MSF, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2018, หน้า 98-102
2018 exDuangdee, B., exRattanaphra, D., inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of mixed rare earths hydroxide catalyst", 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology, ICMEN 2018, ปีที่ 936 MSF, กรกฎาคม 2018, หน้า 53-57
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtthadej Kamchaddaskorn, exKritwatchara Wangkhumphai, exRachata Puranasamriddhi, exNicha Sato, "Solution combustion route for synthesizing Co3O4/MWCNTs and Mn2O3/MWCNTs electrodes as glucose sensors", Materials Today:Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 10946-10953
2017 exSinsupha Chuichulcherm, exNathathai Kasichan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1267-1273
2017 exPotjanee Saeong, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorption", Fuel, ปีที่ 191, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 1-9
2017 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exศันสพร ปลั่งศรี, exสุทามาศ เวชยกุลชัย, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive charge", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1274-1282
2017 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exเกล็ดแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์, exธัญรัตน์ สหายา, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditions", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1259-1266
2017 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exTharatron Suwaleerat, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch culture", Bioprocess and Biosystems Engineering , ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 133-143
2017 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exSuttipada Amat, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Decolorization of molasses-based distillery wastewater by means of pulse electro-Fenton process", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 2305-2312
2016 inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanyarath Sahaya, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewaters", Journal of Renewable and Sustainable Energy, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2016, หน้า 063106-1-063106-10
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exสิทธิสุต บำรุงสาลี, exพีรวุฒิ วธาวนิชกุล, exสุภาพร ผลิตสกุล, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, "Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal meso-macroporous silica catalyst", Bioresource Technology, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 329-334
2013 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLakkana Laopaiboon, exPreuk Thangprompan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Production of Ethanol from Sweet Sorghum Juice Using VHG Technology: A Simulation Case Study", Applied Biochemistry and Biotechnology , ปีที่ 171, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 294-314
2011 exKhine, M.M., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, สิงหาคม 2011, หน้า 98-101
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinnatad Sinprasertchok, "Preliminary Investigation of Biodiesel Wastes Utilization in Bacterial Fermentation", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 67-80
Publish Year National Journal 3
2018 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exสุวภัทร ไทยานุสร, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 285-290
2017 exศันสนีย์ นุชบุญช่วย, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากกากเมล็ดสบู่ดำ โดยวิธีการหมักแบบแห้งด้วย Trichoderma harzianum", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 102, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 21-28
2011 exMay Myat Khine, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อร้อยละผลได้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากกรดไขมันปาล์มที่ได้จากการกลั่น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 81-89

Conference

การนำเสนอบทความของเมธี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Publish Year International Conference 45
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exKongpetch Jaruensri , inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutchapon Chiarasumran , "Preparation of Lipase Immobilized on Chitosan Beads for Biodiesel Production from Acid Oil", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020), 26 - 27 พฤศจิกายน 2020
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exRatchakorn Lertchanawong, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exDussadee Rattanaphra, exNutchapon Chiarasumran , inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solketal synthesis for propylene glycol production", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 - 27 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exPenpisut Kanjak, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutchapon Chiarasumran , "Aspen Plus Model for Ethanol Production from Different Types of Biomass via Thermochemical Conversion Process", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimpun Tongpun, "Cost Estimation of Biolubricant Oil Manufacture Derived from Palm Oil in Thailand", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNi Ni Mvint, exNutchapon Chiarasumran , "Regeneration of Trisodium Phosphate Catalystfor Biodiesel Production", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exWaraporn Suksuchot, exDussadee Ratanaphra, exSasikarn Nuchdang, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Tri-Sodium Phosphate Derived from Thai Monazite Ore Processing as Solid Base Catalyst", Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa JAPAN , 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2019, Okinawa ญี่ปุ่น
2019 exKritpornpawee Pindit, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Added Value of Jatropha oil: Bio-lubricant", Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa JAPAN, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2019, Okinawa ญี่ปุ่น
2018 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exนาย ชนินทร์ คมแหลม, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Ethanol production from Sweet Sorghum Bagasse using separationhydrolysis and fermentation by Saccharomyces cerevisiae TISTR5606", Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, Bangkok
2018 exKewalee Inna, exJackapon Sunthornvarabhas, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Natural Antimicrobial Lignin in Polyvinyl Alcohol and Polyvinylpyrrolidone Film for Packaging Application", 2018 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology (ICMEN2018), 19 - 21 กรกฎาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 exBheechanat Duangdee, exDussadee Rattanaphra, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of Mixed Rare Earths Hydroxide Catalyst", 2018 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology (ICMEN2018), 19 - 21 กรกฎาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 exKritin Pirabul, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Lipid/Polymer Membrane by Reduced Graphene Oxide for Sugar Sensor", 2018 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology (ICMEN2018), 19 - 21 กรกฎาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2016 exIsaraphorn Techaphornpan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chitosan/Urushibara nickel composite membrane for microbial fuel cell", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exThanpinit Krutapun, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition and characterization of cuprous oxide nanowires through polycarbonate membrane template", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exAtthadej Kamchaddaskorn, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Skeletal nickel nanoparticles stabilized by reduced graphene oxide", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exSansanee Nutbunchuai, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Biofertilizer from Jatropha curcas seed cake in solid state fermentation", PACCON 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exVeerapat Kantamanee, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High cell density cultivation of Rhodococcus opacus PD630 using sugar cane molasses for lipid production", BIOTECHNOLOGY INTERNATIONAL CONGRESS (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery” September 20-23, 2016 BITEC Bang Na, Bangkok, THAILAND, 20 - 23 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exMiss Suratchanee Sriwira, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "The investigation of interesterification reaction of vegetable oils", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exNathathai Kasichan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exสินศุภา จุ้ยจุลเจิม, "Regeneration of Fe-EDTA Complex using Ozone in Biogas Purification", The 5th TIChE International Conference 2015 "Creating Green Society through Green Process Engineering" Pattaya, Thailand, November 8-10, 2015, 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exRawinun Junsittiwate, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Value added of acid oil from biodiesel process", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exAsama Temrak, exDussadee Rattanaphra, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SO42-/ZrO2-La2O3", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 - 10 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exทศวรรษ เหล่ากสิการ, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Centrifugation Conditions on Living Microbial Overflowed in Biodiesel Wastewater Treatment Process", PACCON2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exศันสพร ปลั่งศรี, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "MECHANICAL PROPERTIES AND IONIC EXCHANGE CAPACITY OF CROSSLINKED CHITOSAN MEMBRANES FOR MICROBIAL FUEL CELL", PACCON2014, 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exSarun Triwittayayont, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Storage Effect of Biodiesel from Palm Stearin Containing Acid Value Equal to 10 mg KOH/g with Different Amount of Tert-Butylhydroquinone", Burapha University International Conference 2014 , 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exAuttawut Soonhoey, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Operation Cost Calculation, Condition Investigation and Process Design of Jatropha Kernel Oil Extraction", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exSutamart Vetchayakunchai, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Fenton oxidation treatment of biodiesel wastewater: optimization using responsesurface methodology and MATLAB software", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exSuttipada Amat, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization and COD reduction of wastewater from ethanol production by Fenton oxidation", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 exTharatron Suwaleerat, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth characteristic of Rhodococcus opacus PD630 on MSM and glycerol", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 28 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2014 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exmaliwan nolwachai, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Ethanol Production from Pretreated Coconut Husk by Enzyme Cellulase (Accellerase 1500)", AFOB International Symposium 2014 “Biorefinery Advances in Asia" Changwon Convention Center, Changwon, Korea, October 6-8, 2014, 7 ตุลาคม 2014, Changwon Convention Center, Changwon, Korea สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exKulthawat Tepjun, exMay Myat Khine, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "STATISTICAL ESTERIFICATION MODEL OF 5-85%FFA FROM PALM OIL RAW MATERIAL", TSB International Forum 2013, 28 - 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exทศวรรษ เหล่ากสิการ, exธันยบรูณ์ แหลมทอง, exอภิกันต์ อ้วนสกุลเสรี, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility Study of the Cultivation of Rhodococcus PD630 from Dairy Waste", TSB International Forum 2013, 28 - 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristic of Ethyl Transesterification on Various Conditions", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 “bioenergy, biorefinery and beyond”, 17 - 19 มกราคม 2013
2013 exเกล็ดแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Biomass and Lipid Stimulation by Means of Substrate and Inducing Agent for the Cultivation of Oleaginous Microorganism", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 “bioenergy, biorefinery and beyond”, 17 - 19 มกราคม 2013
2013 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Salilthip Peuleang, exMiss Pantisa Limlamtong, exMiss Boosaree Titapiwatanakun, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from High Free Fatty Acid Vegetable Oil via One Step Process", The 4th Regional AFOB Symposium 2013, 17 - 19 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exMiss Darunwan Chuenbubpar, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Boosaree Titapiwatanakun, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "The Detoxification of the Reducing Sugar from the Hydrolyzed Banana Peel (Musasapientum Linn.)", The 4th Regional AFOB symposium 2013, 17 - 19 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exน.ส.ศิตาภา บุตรทองคำ, inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, exดร.นุวงศ์ ชลคุป, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อิสรีย์ อ่องอ่อน , "Biodiesel oxidation degradation : Effect of raw material sources", TSB International Forum, 28 - 31 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exmaliwan nolwachai, exkittiwit keawdang, expiyachat suwanwaipattana, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Reducing Sugar Production from Coconut Husk", The 1st international Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exปาจารีย์ จันทร์ชูกลิ่น, exธิษตยา วินัยรักษ์, exญาณิศา ปิสัญธนะกูล, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Studies on the Electrodes Properties by Acid Activation", The 19th STIA International Conference in Science Technology and Innovation (STIA2012), 13 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exAnanya Ratchasueb, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Value-addition of Sweet Sorghum Bagasse for Cellulase and Reducing Sugar Production using Aspergillus niger under Solid State Fermentation.", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 ตุลาคม 2012, เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย
2012 exAisoon Sawadsinga, exNattapong supcharoenkit, exNattapum Diroksakyavitoon, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Application of Magnesium Silicate Adsorbent for Dry-Wash Method in Biodiesel Production Process", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 exAisoon Sawadsinga, exSukanda Chiangkama, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Copper Metal and Water on Biodiesel Properties from Jatropha Oil", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 exThanyarath Sahayaa, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Cultivation of Rhodococcus opacus PD 630 from Petroleum Wastewater", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exMiss May Myat Khine, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & application 2011, 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exก่อสุข วุฒิบัญชร, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Chemical and Microbial Hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse for Ethanol Production", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 13 พฤษภาคม 2011, Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน
2010 exChinnatad Sinprasertchok, exMethee Khamduang, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Investigation of Rhodococcus opacus Cultivation for New Bioenergy Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exMay Myat Khine, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exAnusith Thanapimmetha, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: Statistical Optimization of Esterification Reaction", The 2 nd Asian Conference on Innovative Energy & Environment Chemical Engineering, 12 - 14 ตุลาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2020 exวิภาวรรณ กิ่งแก้ว, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exภัทรวิทย์ กระโจมทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพของไบโอดีเซลจากนํ้ามันที่ใช้แล้วโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ และออกแบบการทดลองด้วย Box-Behnken", การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั รังสิต ประจาํ ปี 2559 (RSU National Research Conference 2016), 29 เมษายน 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exสุวภัทร ไทยานุสร, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development" , 26 - 28 ตุลาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมะลิวรรณ์ นวลชัย, "การปรับสภาพด้วยด่างและการไฮโดรไลซิสใยมะพร้าวด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (The 6 th National Science Research Conference), 20 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exสุกานดา เชียงคำ, exPiyanoot Kumlangka, exUnyarat Techapongpa, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF STORAGE DURATION ON BIODIESEL PROPERTIES FROM VARIOUS VEGETABLE OILS", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advance Materials and The 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวอาทิตยา ไชยเยช, exนางสาวธัญรัตน์ สหายา, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Cultivation of Oleaginous Bacteria from Industrial Waste", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสดุดี บัณฑิตธรรม, "Comparative masss balance of biodiesel production between AspenTech program calculation and pilot scale process", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exกล้า ธานีโต, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High cell density fed-batch cultivation of Escherichia coli using crude glycerol from biodiesel process", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพฯ
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exพฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, exรศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการผลิตเอทานอลจากน้ำข้าวฟ่างหวานโดยใช้เทคโนโลยี VHG (very high gravity technology)", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exชมพูนุช ล้ออิสระตระกูล, exเมธี ขำดวง, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์เซลลูเลส และน้ำตาลรีดิวซ์จากผักตบชวาโดยใช้แบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 29 ตุลาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530060]