Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • กษ.บ.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ไทย, 2546

  แนวโน้มผลงานของอรทัย

  Journal

  บทความของอรทัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

  Publish Year International Journal 3
  2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exSRINOY CHUMKAM , exTerry Ward, "The Efficacy of Mineral-Amino Acid Complex (Zn, Mn, Cu, Fe and Se) inDiets to Growth Performance, Immune Status and Meat Quality of WhiteShrimp, Litopenaeus vannamei", Aquacultura Indonesiana , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 33-37
  2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, "Production Performance of Broiler Chickens Fed with Silkworm Pupa (Bombyx mori)", ๋Journal of Agricultural Science and Technology A , ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 505-510
  2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "Substitution of Silkworm Pupae (Bombyx mori) for Fish Meal in Broodstock Diets for Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis)", Journal of Agricultural Science and Technology A , ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1341-1344
  Publish Year National Journal 4
  2013 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดด้วยของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลา", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 125-133
  2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "ผลของการเสริมกวาวเครือขาว ฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า "-"-"-"
  2011 exวีรนุช พานทอง, inนางอรทัย จินตสถาพร, "การเปรียบเทียบมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์ของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-8
  2007 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, exประนอม เดชวิสิฐสกุล, exธีรวุท ปิ่นทอง, exวุฒิชัย นุตกุล, exดาราวรรณ ปิ่นทอง, "การใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่กระทง", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 39-64

  Conference

  การนำเสนอบทความของอรทัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

  Publish Year International Conference 17
  2016 exนางสาวสาวิณี เฉลิมลาภ, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "Enhance Cooked Shrimp Color by Astaxanthin and Capsanthin in white Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Diets.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 248-254. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exSophasith Thammaboud, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "Efficacy of Plant Extract (Macleaya cordata) as Feed Attractant in Diet for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 208-214. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exTerry Ward, exSRINOY CHUMKAM , inนางอรทัย จินตสถาพร, "THE EFFICACY OF MINERAL- AMINO ACID COMPLEX BLEND (Zn,Mn,Cu),Fe and Se-AMINO ACID COMPLEX FOR WHITE SHRIMP, Litopenaeus. vannamei, DIETS", The ICAI 2015 (International Conference of Aquaculture Indonesia), 29 - 31 ตุลาคม 2015, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM , exNatchanok Amornthewaphat and , inนางอรทัย จินตสถาพร, "ENHANCING ASIAN SEABASS (Lates calcarifer) GROWTH PERFORMANCE BY PHYTASE AND XYLANASE", WORLD AQUACULTURE 2015, 26 - 30 พฤษภาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
  2014 inนางอรทัย จินตสถาพร, exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพเนื้อไก่", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
  2014 exนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, exนางสาวสุดา คล่องชัยภูมิ, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพ เคมี และลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่จากน้าสกัดจากเห็ดนางฟ้า", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
  2012 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "Improving Fillet Quality in Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris) by Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) in Fish Diets", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำรวย มะลิถอด, "Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom (Pleurotus sp.) on Meat Quality of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, Bangkok
  2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exSauwanit Wutthikrairat, "Effect of Antioxidant from Nang Fa Mushroom (Pleurotus sp.) on Sensory Characteristics of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica)", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, Bangkok
  2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, "Effect of Tea Leaf (Camellia sinensis L.) on Japanese QuailEgg Production Performance and Egg Quality", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
  2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, "The Effect of Tea Leaf (Camellia sinensis L.) on Japanese QuailGrowth Production Performance and Reproductive Fertility", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
  2011 exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effect ofenokitake mushroom extracts supplementation in broiler diets onmeat quality", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
  2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "SUBSTITUTION OF SILKWORM PUPAE (Bombyx mori) FOR FISH MEAL IN BROODSTOCK DIETS FOR SNAKE SKIN GOURAMI (Trichogaster pectoralis )", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011
  2011 exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, "Effect of curcuminoids from turmeric (curcuma longa) on goldfish (carassius auratus) digestive enzyme and growth performance.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai., 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exC. Kamel, inนางอรทัย จินตสถาพร, ex S. Srimontree, "EFFECT OF FEEDING ENCAPSULATED THYMOL AND CARVACROL IN LOW-PROTEIN DIETS FOR HYBRID CATFISH (Clarias macrocephalusX Clarias gariepinus) ON PERFORMANCE UNDER NORMAL AND DISEASE CHALLENGE CONDITIONS", Asian-Pacific Aquaculture 2011. January 17 - 20, 2011, Kochi, India, 17 - 20 มกราคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
  2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exC. Sena, inนางอรทัย จินตสถาพร, ex T. Ohshima, "Increasing omega-3 fatty acids in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) by supplemental mulberry silkworm (bombyx mori) pupae.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai., 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2010 exD. Sangsue, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exA. Lemme, "การลดโปรตีนในอาหารปลาดุกโดยการเสริมกรดอมิโน", The fourteen international symposium on nutrition and feeding. Qingdao, China., 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2010, Qingdao อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Publish Year National Conference 18
  2016 exพัชราพรรณ คำเมืองสา, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยะนุช ศรชัย, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี", การประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "รูปแบบการแปรสภาพนกกระทาขุนต่อคุณภาพเนื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แย็นและแช่แข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "การใช้กวาวเครือขาวต่อการผลิตไข่และคุณภาพไข่ในแม่ไก่ไข่", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 , 8 ธันวาคม 2015, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exอ.จุฑามาศ ทแกล้วพันธุ์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, exอ.สาฑิต บุญน้อม, "การปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาสลิดโดยการเสริมของเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหาร", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน” , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2013, นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำสกัดเห็ดนางฟ้า ต่อคุณภาพซาก และเนื้อของนกกระทา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, "การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่ไข่ปลด 1) ศึกษาคุณภาพเนื้อทางกายภาพ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3, 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, "การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ไข่ปลด2) การทดสอบการยอมรับ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 , 20 - 21 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, exบรรทม เพริดพราว, "การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจาดรังไหมอีรี่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านบะตากา-บ้านใหม่สามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2, 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exบรรทม เพริดพราว, "ผลการใช้ดักแด้ไหมในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2, 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลการเสริมนำมันปลาทูน่าดิบและโปแตสเซียมไอโอไดด์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และปริมาณโอเมก้า-3 และไอโอดีนในฟองไข่", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 1 - 2 ตุลาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
  2010 inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "ผลการใช้กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และภูมิคุ้มกันโรคของแม่ไก่ไข่", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
  2010 inนางอรทัย จินตสถาพร, exอ.วีรนุช พานทอง, "การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 2, 17 - 18 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, จ.นครปฐม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 6 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
  2007 inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, "การเสริมใบเตยหอมในอาหารแม่ไก่ไข่ที่มีอายุการไข่มากกว่า 55 สัปดาห์ขึ้นไป ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 6 ธันวาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
  2006 inนางอรทัย จินตสถาพร, "การใช้อาหารผสมผงกวาวเครือขาวในการเลี้ยงไก่เนื้อตอน 1.ระยะเวลาและระดับที่เหมาะสมในการใช้ผงกวาวเครือขาวในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก", การประชุมทางวิชาการสัตว์ศาสตร์ ครั้งที่ 2 24 มกราคม 2549 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.จอนแก่น, 24 มกราคม 2006
  2006 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, exมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, exประนอม เดชวิสิฐสกุล, exธีรวุท ปิ่นทอง, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, "ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, "การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม 1. ผลต่อปริมาณไอโอดีนในฟองไข่และสมรรถภาพการผลิตไข่ของแม่ไก่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=320009]