Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน”
ชาติ
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2013
นครปฐม ประเทศไทย
-