Conference

การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2
ชาติ
19 - 20 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเครื่องสำอางเสริมโปรตีนไหมอีรี่,11 ก.พ. 2014 - 13 ก.พ. 2014