Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Phycology ), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2539
  • M.Sc. (Marine Biology), Kochi University, ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2526

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอนงค์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอนงค์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 53
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :4th Asian Pacific Phycological Forum ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Mini symposium : Seaweed Cultivation and Utilization,31 ต.ค. 2005 - 3 พ.ย. 2005
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :4th Asian Pacific Phycological Forum ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Documenting macroalgal biodiversity,31 ต.ค. 2005 - 3 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 19th International Seaweed Symposium ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :mini symposium on Coastal management of seaweed resourc,26 มี.ค. 2007 - 1 เม.ย. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252421 ชื่อวิชา Phycology,28 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Biomass Technology Research Center (BTRC), Advanced industrial Science and Technology (AIST) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Bioremediation of water area and Aquatic Biomass use fo,19 ส.ค. 2008 - 23 ส.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252313 ชื่อวิชา Phycology,24 ต.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2014
  2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),16 มิ.ย. 2003 - 30 ธ.ค. 2005
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,20 พ.ย. 2018 - 22 พ.ย. 2018
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณเกาะแ แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณเกาะแ แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ แหล่งทุน :ปตท.จำกัด (มหาชน),15 มี.ค. 2012 - 15 พ.ย. 2012
  2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),16 มิ.ย. 2003 - 30 ธ.ค. 2005
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252598 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2012 - 18 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp. แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มี.ค. 2013 - 1 เม.ย. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252552 ชื่อวิชา Bioactive Subatance from Algae,11 ธ.ค. 2013 - 18 ธ.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,19 ส.ค. 2015 - 21 ส.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,11 ต.ค. 2013 - 3 มี.ค. 2014
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :องค์ประกอบ และการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลบางชนิด แหล่งทุน :โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT),2 ต.ค. 2006 - 2 ต.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252421 ชื่อวิชา Phycology,23 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,2 ก.ค. 2008 - 29 มิ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252421 ชื่อวิชา Phycology,21 ต.ค. 2008 - 19 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Biomass Technology Research Center (BTRC) at AIST, Hiroshima, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Bioremediation of water area and Aquatic Biomass use fo,19 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,30 เม.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Biomass Technology Research Center (BTRC) at AIST, Hiroshima, Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Bioremediation of water area and Aquatic Biomass use fo,19 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252421 ชื่อวิชา Phycology,28 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,28 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,20 ต.ค. 2004 - 20 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2009
  2003 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),16 มิ.ย. 2003 - 30 พ.ย. 2005
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252421 ชื่อวิชา Phycology,28 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,16 มี.ค. 2011 - 18 มิ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์น้ำ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย,31 ม.ค. 2011 - 1 มี.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 Aug 2011 - 20 Aug 2012,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252599 ชื่อวิชา Thesis,10 ก.ค. 2013 - 11 มิ.ย. 2014
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252599 ชื่อวิชา Thesis,27 ต.ค. 2005 - 31 ต.ค. 2008
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอะเดลโฟพาราไซด์ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ปริมาณและคุณสมบัติวุ้นของสาหร่ายข้อ Gracilaria sa แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2556,24 ม.ค. 2013 - 23 ม.ค. 2014
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252599 ชื่อวิชา Thesis,27 ต.ค. 2005 - 31 ต.ค. 2008
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,17 มิ.ย. 2013 - 16 ก.ย. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,8 ต.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,24 ก.พ. 2015 - 24 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252522 ชื่อวิชา Algal Propagation,3 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252521 ชื่อวิชา Advanced Phycology,19 ส.ค. 2014 - 2 ต.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคุณลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรีย แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ,27 ม.ค. 2014 - 26 ม.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,28 ส.ค. 2014 - 28 ส.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252521 ชื่อวิชา Advanced Phycology,19 ส.ค. 2014 - 2 ต.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252521 ชื่อวิชา Advanced Phycology,19 ส.ค. 2014 - 2 ต.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,10 ก.พ. 2015 - 17 ก.พ. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,4 ธ.ค. 2018 - 6 ธ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,6 พ.ย. 2018 - 8 พ.ย. 2018